Condicions de contractació

Condicions de contractació

1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1.1.- Aquest document descriu les condicions de contractació a què queden sotmeses les transaccions comercials que es facin entre CIRO SPORT, S.L. (En endavant, CIRO SPORT) i l’adquirent (en endavant, el CLIENT) dels productes oferts mitjançant preu a través del Lloc Web www.inverseteams.com (en endavant, el LLOC).

1.2.- Els productes continguts en el LLOC s’ofereixen a països de la Unió Europea i en conseqüència s’ajusten a la normativa catalana (seu de l’empresa), espanyola i europea.

1.3.- L’adquisició de qualsevol dels productes oferts en el LLOC suposa l’acceptació absoluta i sense reserves de les presents condicions de contractació. Aquestes Condicions es poden modificar sense previ avís. Les modificacions seran publicades en aquest mateix mitjà per al seu coneixement pels Usuaris, entrant en vigor en aquesta data. Les modificacions efectuades no són aplicables a les adquisicions efectuades amb anterioritat a la seva publicació.

1.4.- Sense perjudici del que preveu en les presents condicions de contractació, el CLIENT queda sotmès sense reserves a l’acompliment de les normes establertes en l’Avís Legal d’el LLOC.

2. Condicions comercials oferides.

2.1.- CIRO SPORT podrà, en qualsevol moment, modificar l’oferta comercial existent al LLOC, tant pel que fa als productes com als preus, promocions i condicions comercials i de servei.

En principi, la informació sobre condicions comercials de compra ofert al LLOC és exacta i està vigent mentre aparegui publicada aquest mitjà. No obstant això, excepcionalment, podria existir algun error accidental tipogràfic o anàleg i completament aliè a la voluntat de CIRO SPORT. Si l’error hagués estat determinant perquè el CLIENT adquireixi el producte, podrà rescindir la compra sense cap cost.

2.2.- Els productes oferts, les seves característiques i els seus preus apareixeran en pantalla en cada cas. Els preus oferts inclouen l’IVA. En relació amb les despeses d’enviament, s’estarà al que estableix l’apartat 5 d’aquestes condicions de contractació.

2.3.- La informació comercial i contractual oferta en aquest LLOC es facilita en llengua espanyola. La formalització de l’contracte i la comunicació amb els CLIENTS es realitzarà també en aquest idioma.

2.4- El CLIENT el domicili es trobi radicat fora de territori espanyol, encara que dins de la Unió Europea, pot estar subjecte a normes fiscals diferents de les previstes en la legislació espanyola. Correspon a aquests CLIENTS complir amb tota mena d’obligació legal vigent en els països on es produeixi la compra, eximint a CIRO SPORT de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

3.- Realització de compres a través de l’LLOC.

3.1.- Els tràmits per a l’adquisició de productes a través d’aquest LLOC són els que es descriuen en les presents condicions de contractació i, si escau, els que s’indiquin en pantalla durant la navegació.

3.2.- Per a realitzar la comanda d’algun dels productes oferts en el LLOC, el CLIENT haurà de registrar, per a això ha de seguir les instruccions que apareguin en pantalla, o disposar prèviament de clau d’accés.

La informació que el CLIENT proporcioni durant el procés de registre ha de ser exacta, veraç i actualitzada. El CLIENT serà l’únic responsable de les conseqüències derivades que qualsevol informació facilitada per ell fos inexacta, incompleta o falsa. Si CIRO SPORT comprovés que s’han produït aquestes circumstàncies, el compte de l’CLIENT podrà ser cancel·lada.

A cada usuari registrat en el LLOC se li assignarà un identificador i una contrasenya personal i confidencial. L’Usuari rebrà aquestes dades, juntament amb un link d’accés als Avisos Legals i condicions de contractació per al seu efectiu coneixement, i l’activació del seu compte una vegada que s’hagi completat el procés de registre.

El nom, usuari i la contrasenya són personals, confidencials i intransferibles. L’Usuari haurà, sota la seva exclusiva responsabilitat, mantenir-los en secret, custodiar-diligentment i no revelar-los a tercer, comunicant a CIRO SPORT la pèrdua o sospita de pèrdua d’aquesta confidencialitat i qualsevol accés al seu compte per tercers no autoritzats.

Aquelles comptes que romanguin sense utilitzar durant un llarg període de temps podran ser cancel·lades unilateralment per CIRO SPORT. Així mateix, l’usuari podrà sol·licitar la cancel·lació del seu compte de manera expressa a CIRO SPORT mitjançant un correu electrònic dirigit a protecciondedatos@inverseteams.com.

3.3.- Un cop registrat, el CLIENT podrà afegir a la cistella el producte que desitja adquirir haurà d’emplenar el formulari electrònic que a aquest efecte es posi a la seva disposició en cada cas i seguir les instruccions indicades en ell. Aquest formulari serà enviat a CIRO SPORT a formalitzar la compra.

3.4.- Excepte prova en contra, les dades registrades ele

ctrónicamente per CIRO SPORT constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre CIRO SPORT i els seus clients. El CLIENT rebrà un e-mail en el moment de la compra a l’correu electrònic introduït al formulari de Nou compte, en el qual se li confirmarà la compra efectuada. En cas que el CLIENT apreciï algun error en les dades de confirmació o estigui en desacord amb ells, podrà sol·licitar a CIRO SPORT la correcció de les dades o l’anul·lació de l’contracte. Quan el CLIENT confirmi la comanda de compra i hagi procedit a el pagament de la mateixa, CIRO SPORT emetrà la corresponent factura que el CLIENT rebrà de forma automàtica.

4.- Pagament del producte.

El pagament dels productes adquirits a través de l’LLOC es pot efectuar mitjançant els següents sistemes:

Targeta de crèdit

Targetes de crèdit i dèbit a través de la passarel·la de pagament de “La Caixa” amb l’avançat sistema de seguretat 3D Secure. A l’clicar a realitzar demanat el CLIENT serà derivat a la passarel·la de pagament de La Caixa. Cap dada de la targeta es guarda en els nostres servidors.

Si la targeta de pagament fos denegada, es cancel·larà la compra i se n’informarà a CLIENT.

Targetes acceptades: Visa, Mastercard, 4B i I6000.

Paypal

El CLIENT deurà disposar d’un compte actiu a PayPal i seguir les instruccions que apareguin en pantalla i facilitar en el corresponent formulari l’oportuna informació requerida per PayPal per fer efectiu el pagament.
Quan pagui mitjançant PayPal seves dades bancàries i / o números de targeta de crèdit o dèbit s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa. CIRO SPORT, S.L. no té en cap moment de la compra accés a les seves dades financeres ni recopila o guarda cap informació relativa a aquestes dades.

Aplazame (Només per Espanya)

Financia la teva compra a l’instant amb Aplazame. Compra ara i paga després.

A CIRO SPORT volem ajudar-te a comprar el que et fa ser i estar millor. Ja pots finançar les teves compres a la nostra botiga amb Aplazame.

És ràpid, senzill i segur. Escull el teu producte, selecciona Aplazame com a mètode de pagament al final del procés de compra, escull el número de quotes i el dia de mes quan vols pagar. Aplazame et concedirà el crèdit a l’instant. Només amb el teu email, el teu mòbil i el teu número de DNI. Sense paperassa ni lletra petita. El que veus és el que pagaràs. Ni un cèntim més!

Condicions de finançament:

  • Al sol·licitar el préstec se’t demanarà: realitzar el pagament d’una entrada inicial. La quantitat del préstec serà l’import de la cistella menys aquesta entrada inicial. Aquesta és la quantitat que finançarem al número de quotes que escullis. Per exemple, un finançament a 6 mesos implicarà 7 pagaments, un al moment de la concessió del crèdit i 6 pagaments a cadascun dels 6 mesos següents a la compra.
  • Els pagaments es fan amb la targeta que aporti el client a Aplazame.
  • L’SMS enviat per Aplazame per a la tramitació de la sol·licitud de crèdit no té cap cost per a tu.

Transferència Bancària

El pagament per transferència bancària ha de fer-ho mitjançant l’ingrés en compte de la valor de la comanda realitzada, incloent en la casella CONCEPTE la referència de la comanda i el nom i cognoms de comprador.

Dades compte on s’ha d’efectuar l’ingrés o transferència:
Titular del compte: Cirosport, S.L. (Inverse) Número de compte: 2100 0290 91 0200474006
IBAN: ES4421000290910200474006
SWIFT: CAIXESBBXXX

Un cop verificat l’ingrés en el nostre compte de l’import de la comanda al seu nom es procedirà a realitzar l’enviament de l’material.

Tingueu en compte que en funció de l’entitat des de la qual es realitza la transferència aquesta pot trigar fins a 3 dies en fer-se efectiva en el nostre compte.

Si té qualsevol dubte amb una transferència realitzada, poseu-vos en contacte amb CIROSPORT mitjançant el correu electrònic de atencionalcliente@inverseteams.com, adjuntant comprovant de la transferència realitzada, referència demanat i nom de l’comprador i l’informarem en quin estat es troba el seu procés de compra .

Juntament amb el material rebrà Un. La factura corresponent a la compra realitzada.

5. Despeses d’enviament.

En els preus oferts en el LLOC no es troben incloses les despeses d’enviament. Aquestes despeses variaran en funció de lloc de residència de l’CLIENT i de les ofertes i promocions que hi pugui haver en cada moment. El CLIENT serà informat en el propi LLOC de l’import d’aquestes despeses en cada cas.

6.- Terminis de lliurament i manera d’enviament.

6.1.- Els productes oferts a través del LLOC estaran disponibles mentre CIRO SPORT els tingui en estoc. El CLIENT serà informat en tot cas d’aquesta circumstància. El termini de lliurament del producte serà d’entre 3 i 10 dies en funció d’on radiqui el domicili d’enviament.

Si eventualment un producte adquirit pel CLIENT no estigués disponible, se li comunicarà aquesta circumstància i se li oferirà un nou termini de lliurament. Si no fos possible lliurar-li el producte adquirit, s’oferirà el CLIENT la possibilitat d’anul·lar la compra si ho desitja.

6.2.- El CLIENT haurà d’indicar en la comanda al domicili d’enviament. L’enviament s’efectuarà mitjançant lliurament a domicili a través d’un servei de missatgeria de les empreses SEUR i / o DHL. Si el CLIENT detectés en el moment del lliurament que algun producte es troba malmès o no ve inclòs en l’enviament, ha de indicar per escrit a l’albarà i enviar un correu electrònic a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com en un termini màxim de 48 hores ja que CIRO SPORT ha d’informar l’empresa de transport i reclamar els danys en cas de hagin estat produïts per aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.

7.- Dret Desistiment.

7.1.- El CLIENT té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que EL CLIENT o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns. Per motius d’higiene se n’exceptua el dret de resolució assenyalat en el cas de compra de productes que es comprenguin com a roba interior així com béns consumibles.

7.2.- Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar a

CIRO SPORT, SL
Pol. Ind. Can Magarola C/ Congost, 16
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
00 34 935 795 021 (des de l’estranger) 935 795 021 (des d’Espanya)
atencionalcliente@inverseteams.com

la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Us comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.
Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

7.3.- El CLIENT podrà retornar qualsevol producte, excepte els indicats, sempre que no hagin estat usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

7.4.- Si el producte lliurat a l’CLIENT fos diferent de l’sol·licitat, li serà substituït pel correcte sense cap cost per a ell, de la mateixa manera que si el producte lliurat estigués trencat, danyat o en condicions deficients. En aquest últim cas, el CLIENT ha d’indicar per escrit a l’albarà i enviar en un termini màxim de 48 hores un e-mail a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa i adjuntant còpia de la factura, ja que CIRO SPORT ha d’informar l’empresa de transport i reclamar els danys en cas de hagin estat produïts per aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.

8.- Reemborsament de diners.

8.1.- En cas de desistiment per la seva banda, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.
Ens haurà de tornar o lliurar directament els béns a

CIRO SPORT, SL
Pol. Ind. Can Magarola C/ Congost, 16
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. [Haureu d’assumir el cost directe de devolució dels béns].
Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

8.2.- Per a qualsevol aspecte relacionat amb la devolució de productes adquirits a través de l’LLOC, el CLIENT podrà contactar amb el Servei d’Atenció a l’CLIENT per correu electrònic e-mail a l’adreça atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons 00 34 935 795.021 (des de l’estranger) i 935 795.021 (des d’Espanya), on se li donaran les instruccions oportunes.

8.3.- CIRO SPORT es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora de l’termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes.

9.- Canvi de Talla.

Si voleu canviar un article perquè no s’ajusta a la seva talla, ha de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència de l’contracte de compra, la quantia de la mateixa, adjuntant còpia de la factura i indicant la talla que ha comprat i la que vol que li enviem. Per motius d’higiene no es podran tornar ni canviar productes que es comprenguin com roba interior així com béns consumibles.

Després de recollir la peça al seu domicili, i una vegada que aquesta arribi a CIRO SPORT, farem comprovar que estan en perfecte estat, i gestionarem el va enviar de la nova peça. Tot aquest procés té un temps variable en funció de l’domicili de compra del producte.

Si té dubtes sobre un canvi en concret pot posar-se en contacte amb el centre d’Atenció a l’Client al correu atencionalcliente@inverseteams.com, o en els telèfons 00 34 935 795 021 (des de l’estranger) i 935.795.021 (des d’Espanya) .

10.- Propietat Intel·lectual.

10.1.- Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes oferts a través d’aquest LLOC pertanyen a CIRO SPORT o a tercers que han autoritzat el seu ús a CIRO SPORT. El CLIENT, pel fet de la compra no adquireix cap d’aquests drets i té prohibida la reproducció, transformació, comunicació pública o difusió dels dissenys i / o logotips i / o marques, en els termes exigits per la normativa vigent.

L’adquisició de qualssevol producte subjecte a propietat intel·lectual propietat de CIRO SPORT o sobre el qual CIRO SPORT tingui llicència es realitzarà per a ús exclusivament personal d’CLIENT, sense que pugui, en cap cas, comunicar o cedir el seu ús a tercers. Aquesta llicència, per tant, és intransferible.

10.2.- Qualsevol utilització per part de l’CLIENT de signes, dissenys o anàlegs, subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, llevat que concorri el consentiment exprés i inequívoc del seu legítim titular, és una infracció de la legalitat i podrà ser denunciada i perseguida per tots els mitjans legals.

11.- Cessions de contracte.

11.1.- El CLIENT no podrà cedir a un tercer la seva posició contractual i els drets i obligacions derivades de l’adquisició de productes a través d’aquest LLOC sense consentiment exprés de CIRO SPORT.

11.2.- CIRO SPORT podrà cedir la seva posició jurídica en aquest contracte a qualsevol altra societat del seu Grup empresarial que pugui comercialitzar el producte o prestar el servei en el futur, comunicant a CLIENT.

12.- Resolució.

Seran causes de resolució de l’contracte, a més de les previstes expressament en l’ordenament jurídic, les següents:

• Mutu acord entre les parts.

• Extinció de la p

ersonalidad jurídica o declaració judicial en concurs de creditors de qualsevol de les parts.

• Manca de pagament de l’preu convingut, impostos inclosos, o de les despeses d’enviament.

• L’incompliment pel CLIENT de les Condicions establertes en el present document o en l’Avís Legal d’el LLOC.

13.- Comunicacions entre les parts.

13.1.- Les notificacions que CIRO SPORT hagi de fer a CLIENT en qüestions relatives a l’execució o compliment de el present contracte s’efectuaran en l’adreça de correu electrònic que el CLIENT hagi facilitat en el formulari de compra, o en qualsevol domicili de contacte que hi hagi estat facilitat pel CLIENT amb posterioritat.

13.2- Per la seva banda, el CLIENT, per qualsevol qüestió relativa a la compra de productes a través d’aquest LLOC, inclosa, si escau, la presentació de reclamacions, haurà de dirigir als serveis d’Atenció a l’CLIENT de CIRO SPORT, a la adreça de correu electrònic atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons d’Atenció a l’CLIENT: 00 34 935 795 021 (des de l’estranger) i 935.795.021 (des d’Espanya).

14.- Integritat de el contracte.

La nul·litat total o parcial, actual o sobrevinguda, d’alguna de les clàusules de les presents Condicions de Contractació no comportarà la de la resta de clàusules, que romandran plenament vàlides si no presenten cap dit vici. En aquests casos, les parts acorden substituir la clàusula nul·la per una altra equivalent que tingui els mateixos efectes econòmics entre elles.

15. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les adquisicions de productes realitzades a través d’aquest LLOC queden subjectes, en funció de comprador -Empresa o Consumidor- i de el lloc de perfecció de l’contracte a la legislació catalana, espanyola i europea.

Si sorgís qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, coneixeran de l’assumpte dels jutjats i tribunals que estableixi la legislació espanyola aplicable. Si es tracta de consumidors finals, s’atendrà el lloc de compliment de l’obligació o a el del domicili on s’hagi efectuat la compra.

16. Política de privacitat

L’usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedides a Aplazame des del moment en que l’usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament aplaçat ofert per aquest últim alhora d’escollir el mètode de pagament. Aquesta acceptació s’extén a terceres entitats que haguessin d’accedir als fitxers per duu a terme el contracte.

Carret de compra0
No hi ha productes en el carret!
Continuar amb la compra