CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

1. Objecte i àmbit d'aplicació.

1.1.- Aquest document descriu les Condicions de Contractació a les que queden sotmeses les transaccions comercials que es realitzin entre CIRO SPORT, S.L. (en endavant, CIRO SPORT), entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21610, Foli 123, Fulla B-25.183, Inscripció 1a, amb domicili social al Carrer Congort nº 16, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) i amb C.I.F. B-59940973.

CIRO SPORT S.L. és propietària de les marques INVERSE, i ON1. Així mateix és propietària dels dominis (en endavant LLOCS):

·         CIROSPORT.ES

·         CIROSPORT.COM

·         INVERSE.CAT

·         INVERSECUSTOM.CAT

·         INVERSECUSTOM.COM

·         INVERSECUSTOM.ES

·         INVERSESHOP.CAT

·         INVERSESHOP.COM

·         INVERSESHOP.ES

·         INVERSETEAMS.CAT

·         INVERSETEAMS.ES

·         INVERSETEAMS.COM

·         TRIATHLONFANS.COM

En conseqüència, qualsevol transacció que realitzi a través dels LLOCS de dites marques la formalitza amb CIRO SPORT S.L.

Pot contactar amb l'entitat per qualsevol dels següents mitjans:

1.- Telèfon Atenció al Client:

Des de l'estranger: 00 34 935 795 021

Des d'Espanya: 935 795 021

2.- Fax:

Des de l'estranger: 00 34 935 937 344

Des d'Espanya: 935 937 344

3.- Correu electrònic: 

atencionalcliente@inverseteams.com

1.2.-Els productes continguts als LLOCS s'oferten a països de l'Unió Europea i en conseqüència s'ajusten a la normativa catalana (seu de l'empresa), espanyola i europea.

1.3.-L'adquisició de qualsevol dels productes ofertats als LLOCS suposa l'acceptació absoluta o sense reserves de les presents Condicions de Contractació. Aquestes Condicions podran ser modificades sense previ avís. Les modificacions seran publicades en aquest mateix mitjà pel coneixement dels Usuaris, entrant en vigor en aquesta data. Les modificacions efectuades no seran d'aplicació a les adquicisions efectuades amb anterioritat a la seva publicació.

1.4.- Sense perjudicis del previst a les presents Condicions de Contractació, el CLIENT queda sotmès sense reserves al cumpliment de les normes establertes a l'Avís Legal dels LLOCS.

2. Condicions comercials ofertes.

2.1.- CIRO SPORT podrà, en qualsevol moment, moificar l'oferta comercial existent en els LLOCS, tant en el que es refereix als productes com als preus, promocions i condicions comercials i de servei.

En principi, l'informació sobre condicions comercials de compra oferta als LLOCS és exacta i està vigent mentre apareixi publicada en dit mitjà. No obstant, excepcionalment, podria existir algun error accidental tipogràfic o anàleg i completament aliè a la voluntat de CIRO SPORT. Si l'error hagués estat determinat perquè el CLIENT adquireixi el producte, podrà rescindir la compra sense cost.

2.2.-Els productes ofertats i les seves característiques apareixeran en pantalla en cada cas.

 • Als LLOCS de compra on-line també constaran els preus. El preus ofertats inclouen l'IVA.
 • Els LLOCS on la compra s'efectui previa confecció de presupost, s'estarà al pactat en cada cas amb el comercial contactat, que en tot cas facilitarà als CLIENTS tota la informació necessària per escrit.
 • En relació amb les despeses d'enviament, s'estarà al que estableix l'apartat 5 d'aquestes condicions de contractació.

2.3.- L'informació comercial i contractual oferta als LLOCS es facilita com a mínim en llengua espanyola. La formalització del contracte i la comunicació amb els CLIENTS es realitzará també en aquest idioma. 2.4.- El CLIENT amb un domicili radicat fora del territori espanyol, però dins l'Unió Europea, pot estar subjecte a normes fiscals diferents de les previstes a la legislació espanyola. Correspon a aquests CLIENTS cumplir amb tot tipus d'obligació legal vigent als països on es produixi la compra, eximint a CIRO SPORT de qualsevol responsabilitat al respecte.

3.- Realització de compres a través dels LLOCS.

3.1.- Els tràmits per l'adquisició de productes a través dels LLOCS són els que es descriuen a les presents Condicions de Contractació i, en el seu cas, les que s'indiquen a pantalla durant la navegació.

3.2.- Per realitzar la comanda d'algun dels productes oferts als LLOCS, el CLIENT haurà de registrar-se, i per tant seguir les instruccions que apareguin en pantalla, o disposar prèviament de la clau d'accés.

La informació que el CLIENT proporcioni durant el procés de registre ha de ser exacta, veraç i actualitzada. El CLIENT serà l'únic responsable de les conseqüències derivades de que qualsevol informació facilitada per ell fos inexacta, incompleta o falsa. Si CIRO SPORT comprovés que s'han produït aquestes circumstàncies, el compte del CLIENT podrà ser cancelat.

A cada usuari registrat als LLOCS s'assignarà un identificador i una contrassenya personal i confidencial. L'Usuari rebrà les dades, juntamnet amb un link d'accés als Avisos Legals i Condicions de Contractació pel seu efectiu coneixament, i l'activació del seu compte una vegada hagi completat el procés de registre.

El nom, l'usuari i la contrassenya són personals, confidencials i intransferibles. L'usuari haurà, sota la seva exclusiva responsabilitat, mantenir-los en secret, custodiar-los diligentment i no revelar-los a un tercer, comunicant a CIRO SPORT la pèrdua o sospita de pèrdua de dita confidencialitat i qualsevol accés al seu compte per tercers no autoritzats.

Aquells comptes que romanguin sense utilitzar durant un llarg termini de temps podran ser cancelats unilateralment per CIRO SPORT. Així mateix, l'usuari podrà sol·licitar la cancel·lació del seu compte a CIRO SPORT mitjançant un correu electrònic a atencionalcliente@inverseteams.com

3.3.- Una vegada registrat, el CLIENT podrà afegir a la cistella el producte que vulgui adquirir i haurà de cumplimentar el formulari electrònic que a tal efecte es posi a disposició en cada cas i seguir les instruccions indicades en ell. Aquest formulari serà enviat a CIRO SPORT per formalitzar la compra.

3.4.-Llevat una prova contrària, les dades registrades electrònicament per CIRO SPORT constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre CIRO SPORT i els seus clients. El CLIENT rebrà un e-mail en el moment de la compra al correu electrònic introduït al Formularoi de Registrem on es confirmarà la compra efectuada. En cas de que el CLIENT apreciï algun error a les dades de confirmació o estigui en desacord amb elles, podrà sol·licitar a CIRO SPORT la correcció de les dades o l'anul·lació del contracte. Quan el CLIENT confirmi la comanda de compra i hagi procedit al pagament del mateix, CIRO SPORT emitirà la corresponent Factura que el CLIENT rebrà de manera automàtica.

4.- Pagament del producte.

El pagament dels productes adquirits a través dels LLOCS s'efectuarà en cada LLOC segons les instruccions rebudes per pantalla.

1. Els LLOCS de compra on-line els pagaments es podran realitzar mitjançant els següents mitjans:

 • Targeta de crèdit
 • PayPal
 • Transfèrencia bancària
   
Targeta de Crèdit

Les targetes acceptades són: Visa, MasterCard, 4B i E6000

Els pagaments mab les targetes de crèdit i dèbit es realitzaran a través de la pasarel·la de pagament de "La Caixa" amb l'avançat sistema de seguretat 3D Secure. A l'apretar el botó "realitzar comanda" el CLIENT serà derivat a la pasarel·la de pagament de La Caixa. Ninguna dada de la targeta es guarda als nostres servidors.

Tots els pagaments efectuats mitjançant aquest tipus de pagament seran validats per la seva entitat bancària i en cas de ser acceptats ens serà remès de forma automàtica i instantània. Requereix d'una clau de seguretat per poder realitzar aquest tipus de pagament online. Consulti a la seva entitat bancària si desconeix la seva clau de seguretat.

Més informació sobre les targetes Visa.

Més informació sobre les targetes MasterCard.

PayPal

El client haurà de disposar d'un compte actiu a PayPal i seguir les instruccions que apareguim en pantalla i facilitar al corresponent formulari l'oportuna informació requerida per PayPal per fer efectiu el pagament.

Quan pagui mitjançant PayPal les seves dades bancàries i/o números de targeta de crèdit o dèbit s'emmagatzemaran als servidors de dita empresa. CIRO SPORT no té en cap moment de la compra accés a les seves dades financeres ni recopila o guarda informació alguna relativa a dites dades.

Transferència Bancària

El pagament per transferència bancària s'ha de fer mitjançant l'ingrés a compte del valor de la comanda realitzada, incluint a la caselle CONCEPTE la referència de la comanda i el nom i cognoms del comprador.

Dades del compte on s'ha d'efectuar l'ingrés o transferència:

· Titular del compte: Cirosport, S.L. (Inverse)

· Número de compte: 2100 0290 91 0200474006

· IBAN: ES4421000290910200474006

· SWIFT: CAIXESBBXXX

Una vegada verificat l'ingrés a compte de l'import de la comanda al seu nom es procedirà a realitzar l'enviament del material.

Tingui en compte que en funció de l'entitat bancària des d'on es realitza la trransferència aquesta pot tardar fins a 3 dies en fer-se efectiva al nostre compte.

Si té qualsevol dubte amb una transferència realitzada, posi's en contacte amb CIRO SPORT mitjançant el correu electrònic atencionalcliente@inverseteams.com adjuntant comprovant de la transferència realitzada, referència de la comanda i nom del comprador i l'indicarem en quin estat es troba el procés de compra.

Juntament amb el material, vostè rebrà la factura corresponent a la compra realitzada.

2. Als LLOCS on no es realitza una contactació electrònica, el mitjà a utilitzar serà el pactat pel CLIENT amb el comercial.

 

5. Despeses d'enviament.

Als preus ofertats als LLOCS no estan incloses les despeses d'enviament. Aquestes variaran en funció del lloc de residència del CLIENT i de les ofertes i promocions que poguessin existir en cada moment. El CLIENT será informat en el propi LLOC, si aquest és de venda on-ine, i a través del comercial, en els LLOCS de compra previ pressupost, de l’import d’aquestes despeses en cada cas.

6.- Terminis de lliurament.

6.1.- Els productes ofertats a través dels LLOCS estaran disponibles mentres CIRO SPORT els tingui en stock. El CLIENT serà informat en tot cas d'aquesta circumstància.

 • LLOCS de venda on-line: El termini de lliurament dels productes serà d'entre 3 i 10 dies en funció d'on sigui el domicili d'enviament.
 • LLOCS on no es realitza contrractació electrònica: El termini es definirà segons les condicions que el CLIENT i CIRO SPORT pactin, i a la vista de si el material sol·licitat està en stock o ha de ser confeccionat ex profeso.

Si eventualment un producte adquirit pel CLIENT no estigués disponible, se li comunicarà dita circumstància i se li oferirà un nou termini d'entrega. Si no fos possible entregar-li el producte adquirit, s'oferirà al CLIENT la possibilitat d'anul·lar la compra si ho desitja.

6.2.- El CLIENT haurà d'ndicar a la comanda el domicili d'enviament.

 • Als LLOCS de compra on-line l'enviament s'efectuarà mitjançant entrega a domicili a través d'un servei de missatgeria de les empreses NACEX i/o FEDEX.
 • Als LLOCS on no es realitza contractació electrònica, el mitjà d'enviament es pactarà amb el client i serà reflectit convenientment al presupost que rebrà el CLIENT.

Si el CLIENT detectés al moment de l'entrega que algun producte es troba malmès o no ve inclòs a l'enviament, ha d'indicar-ho per escrit a l'albarà. 

 • Si la compra s'ha realitzat on-line al LLOC inverseshop.com, ha d'enviar un e-mail a la direcció atencionalcliente@inverseshop.com en un termini màxim de 48 hores ja que CIRO SPORT ha d'informar a l'empresa de transport i reclamar els danys en cas de que hagin estat produïts per aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.
 • Si la compra no s’ha realitzat on-line ha d’enviar un e-mail a la dirección atencionalciente@inverseteams.com en un termini màxim de 48 hores, ja que CIRO SPORT ha d’informar a l’empresa de transport i reclamar els danys en cas que hagin sigut produïts per aquesta. Si el CLIENT no comunica les posibles incidències que detecti, cITOR SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.
   

7.- Dret de Desistiment.

7.1.- El CLIENT disposarà d'un termini de catorze dies hàbils des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit sense necessitat d'invocar causa i sense penalització alguna. Per motius d'higiene s'exceptua el dret de resolució assenyalat en el cas de compra de productes que es comprenguin com roba interior així com bens consumibles.

7.2.- En cas de desistiment, el CLIENT ha de comunicar el seu desig de resoldre el contracte mitjançant un escrit que haurà d'enviar per fax al número 00 34 935 937 344 (des de l'extranger) o 935 937 344 (des d'Espanya) especificant la referència del contracte de compra, el valor de la mateixa i adjuntant còpia de la factura.

7.3.- El CLIENT podrà tornar qualsevol producte, excepte els indicats, sempre i quan no hagin estats usats i conservin el precinte o embalatge original.

7.4.- Si el producte entregat al CLIENT fos diferetn al sol·licitat, serà substituit pel correcte sense cost per ell, igualement, si el producte entregat estigué trencat, malmès o en condicions deficients. En aquest últim cas, el CLIENT ha d'indicar-ho per escrit a l'albarà i enviar en un termini màxim de 48 hores un e-mail a la direcció específica indicada a cada LLOC. 

 • INVERSESHOP: atencionalcliente@inverseshop.com especificant la referència del contracte de compra, el valor de la mateixa i adjuntant còpia de la factura, ja que CIRO SPORT ha d'informar a l'empresa de transport i reclamar els danys en cas de que els hagi produït aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats. 
 • INVERSE I ALTRES LLOCS: atencionalcliente@inverseteams.com especificant la referència del contracte de compra, el valor de la mateixa i adjuntant còpia de la factura, ja que CIRO SPORT ha d'informar a l'empresa de transport i reclamar els danys en cas de que els hagi produït aquesta. Si el CLIENT no comunica les possibles incidències que detecti, CIRO SPORT no es fa responsable dels danys ocasionats.

8.- Reemborsament dels diners.

8.1.- Una vegada tornat el producte, quan aquest arribi a CIRO SPORT, s'examinarà que cumpleixi les condicions de devolució a dalt esmentades. Aquest procés pot tardar uns 10-15 dies; si tot és correcte, CIRO SPORT procedirà a l'abonament de l'import de la compra, exceptuant el cost de recollida del producte que serà igual al valor dels ports satisfets per l'enviament, mitjançant transferència bancària al compte que el CLIENT designi.

8.2.- Per qualsevol aspecte relacionat amb la devolució de productes adquirits a través dels LLOCS, el CLIENT podrà contactar amb el Servei d'Atenció al CLIENT per correu electrònic a les següents direccions:

 • INVERSESHOP: atencionalcliente@inverseshop.com o als telèfons 00 34 935 795 021 (des de l'estranger) i 935 795 021 (des d'Espanya), on es donaran les instruccions oportunes.
 • INVERSE i altres LLOCS: atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons 00 34 935 795 021 (des de l'estranger) i 935 795 021 (des d'Espanya), on es donaran les instruccions oportunes. 8.3.- CIRO SPORT es reserva el dret de refusar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en les que van ser enviades.

9.- Canvi de Talla

Per qualsevol aspecte relacionat amb el canvi de talla de productes adquirits a través del LLOCS, el CLIENT podrà contactar amb el Servei d'Atenció al CLIENT per correu electrònic a les següents direccions:

 • INVERSESHOP: atencionalcliente@inverseshop.com o als telèfons 00 34 935 795 021 (des de l'estranger) i 935 795 021 (des d'Espanya), on es donaran les instruccions oportunes.
 • INVERSE i altres LLOCS: atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons 00 34 935 795 021 (des de l'estranger) i 935 795 021 (des d'Espanya), on es donaran les instruccions oportunes.

En amdós casos haurà d'especificar la referència del contacte de compra, el valor de la mateixa, adjuntant còpia de la factura i indicant la talla que ha comprat i la que vol que li enviem. Per motius d'higiene no es podran tornar ni canviar productes que es comprenguin com roba interior així com bens consumibles. Després de recollir la peça al seu domicili, i una vegada aquesta arribi a CIRO SPORT, procedirem a comprobar que esta en perfecta estat, i gestionarem l'enviament de la nova peça. Tot aquest procés té un temps variable en funció del domicili de compra del producte.

10.- Propietat Intel·lectual.

10.1.- Els drets de propietat intelectual i industrial dels productes ofertats a través dels LLOCS pertanyen a CIRO SPORT o a terceres que han autoritzat el seu ús a CIRO SPORT. El CLIENT, pel fet de la compra no adquireix ningun dels esmentats drets i té prohibida la reproducció, transformació, comunicació pública o difusió dels dissenys i/o logotips i/o marques, en els termes exigits per la normativa vigent.

L'adquisició de qualsevol producte subjecte a propietat intelectual propietat de CIRO SPORT o sobre el que CIRO SPORT tingui llicència es realitzarà per ús exclusivament personal del CLIENT, sense que pugui, en cap cas, comunicar-lo o cedir el seu ús a tercers.

10.2.- Qualsevol utilització per part del CLIENT de símbols, dissenys o anàlegs, subjectes a drets de propietat intelectual i industrial, llevat que concorri el consentiment exprés i inequívoc del seu legítim titular, és una infracció de la legalitat i podrà ser denunciada i perseguida per tots els mitjans legals.

11.- Cessions de contracte.

11.1.- El CLIENT no podrà cedir a un tercer la seva posició contractual i els drets i obligacions dimanants de l'adquisició de produictes a través d'aquest LLOC sense el consentiment exprés de CIRO SPORT.

11.2.- CIRO SPORT podrà cedir la seva posició jurídica en aquest contracte a qualsevol altre societat del seu Grup empresarial que pugui comercialitzar el producte o prestar el servei en el futur, comunicant-ho al CLIENT.

12.- Resolució.

Seran causes de resolució del contracte, a més de les previstes expressament a l'ordenament jurídic, les següents:

 • Mutu acord entre les parts.
 • Extinció de la personalitat jurídica o declaració judicial en concurs de creditors de qualsevol de les parts.
 • Falta de pagament del preu convingut, impostos inclosos, o dels costos d'enviament.
 • L'Incumpliment pel CLIENT de les Condicions establertes en el present document o a l'Avís Legal dels LLOCS.

13.- Comunicacions entre las parts.

13.1.- Les notificacions que CIRO SPORT hagi de fer al CLIENT en qüestions relatives a l'execució o cumpliment del present contracte s'efectuaran a la direcció de correu electrònic que el CLIENT hagi facilitat al formulari de compra, o en qualsevol domicili de contacte que hagi estat facilitat pel CLIENT amb posterioritat.

13.2.- Per la seva part, el CLIENT, per qualsevol qüestió relativa a la compra de productes a través dels LLOCS, inclosa, en el seu cas, la presentació de reclamacions, haurà de dirigir-se als serveis d'Atenció al CLIENT de CIRO SPORT.

 • INVERSESHOP: atencionalcliente@inverseshop.com o als telèfons 00 34 935 795 021 (des de l'estranger) i 935 795 021 (des d'Espanya), on es donaran les instruccions oportunes.
 • INVERSE i altres LLOCS: atencionalcliente@inverseteams.com o als telèfons 00 34 935 795 021 (des de l'estranger) i 935 795 021 (des d'Espanya), on es donaran les instruccions oportunes.

14.- Integritat del contracte.

La nul·litat total o parcial, actual o sobrevinguda, d'alguna de les cclàusules de les presents Condicions de Contractació no comportarà la de la resta de clàusules, que romandran plenament vàlides si no presenten el mateix vici. En tals casos, les parta acorden substituir la clàusula nula per una altra equivalent que tingui els mateixos efectes econòmics entre elles.

15. Legislació aplicable y jurisdicció.

Les adquisicions de productes realitzades a través d'aquest LLOC queden subjectes, en funció del comprador -Empresa o Consumidor- i del lloc de perfecció del contracte a la legislació catalana, espanyola i europea.

Si surgís qualsevol controvèrsia sobre l'interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, coneixeran del assumpte els Jutjats i Tribunals que estableixi la legislació espanyola aplicable. Tractant-se de Consumidors, s'atendrà al lloc del cumpliment de l'oblicació o al del domicili on s'hagi efectuat la compra.

Close

Ciro Sport s.l
Pol. Ind. Can magarola C.Congost 16, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Telf: +34 935 795 021

Menú principal