1.- Dades identificatives.

Aquesta web és titularitat de CIRO SPORT, S.L (en endavant, CIRO SPORT), entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 21610, Foli 123, Fulla B-25.183, Inscripció 1a, amb domicili social al Carrer Congost nº 16, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) i amb C.I.F. B- B-59940973.

CIRO SPORT S.L. és propietària de les marques INVERSE, y ON1. Així mateix és propietària del dominis:

 • CIROSPORT.ES
 • CIROSPORT.COM
 • INVERSE.CAT
 • INVERSECUSTOM.CAT
 • INVERSECUSTOM.COM
 • INVERSECUSTOM.ES
 • INVERSESHOP.CAT
 • INVERSESHOP.COM
 • INVERSESHOP.ES
 • INVERSETEAMS.CAT
 • INVERSETEAMS.ES
 • INVERSETEAMS.COM
 • TRIATHLONFANS.COM

En conseqüència, qualsevol transacció realitzada a través dels Llocs Web de dites marques, la formalitza amb CIRO SPORT S.L.

Pot contactar amb l'entitat per qualsevol dels següents medis:

1.- Telèfon d'Atenció al Client:

Des de l'extranger: 00 34 935 795 021

Des d'Espanya: 935 795 021

2.- Fax:

Des de l'extranger: 00 34 935 937 344

Des d'Espanya: 935 937 344

3.- Correu electrònic:

atencionalcliente@inverseteams.com

 

2.- Termes i condicions d'utilització d'aquesta pàgina Web.

2.1 Introducció.

2.1.1.- L'accés a aquest lloc Web, així com l'ús de les funcionalitats ( en endavant, Serveis) i continguts (en endavant, Continguts) que en ell s'ofereixen atribueix a qui ho faci la condició d'USUARI i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Si l'USUARI decideix no acceptar qualsevol de les esmentades normes o manifesta algun tipus de reserva, ha d'abstenir-se d'accedir al lloc Web o utilitzar els seus Serveis i Continguts.

2.1.2.- L'accés i/o l'ús de certs Continguts o Serveis poden trobar-se sotmesos a condicions o regles d'ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar el present Avís Legal. Si existís contradicció entre les condicions o regles d'ús especials i l'Avís Legal, tindran aplicació preferent les d'ús especial, per tant també han de ser llegides i acceptades per l'USUARI.

2.1.3.- El present Avís Legal i la resta de condicions existents al Lloc Web podran ser modificades o substituides en qualsevol moment. Les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les actuals des del mateix moment en que siguin publicades al Lloc Web o per qualsevol altre mitjà que permeti a l'USUARI conèixer-les.

2.2 Serveis oferts a l'USUARI.

2.2.1.- En aquest Lloc Web, l'USUARI podrà tenir accés, entre d'altres, als següents Continguts i Serveis:

 • Compra online de roba tècnica de la marca INVERSE, propietat de CIRO SPORT, S.L.
 • Informació i notícies sobre temes esportius, publicacions o qualsevol altres aspectes relacionats amb la temàtica principal del Lloc Web.
 • Continguts elaborats per professionals especialittzats.
 • Directori de direccions recomenades (links).
 • Fòrums d'opinió sobre productes.
 • Ressolució de consultes tècniques sobre materials de confecció de productes tècnics. 
 • Adquisició de productes oferts als seus clients per CIRO SPORT i totes les seves marques registrades, així com per altres societats del seu Grup empresarial. 
 • Accessos a jocs, promocions, descomptes, sortejos i concursos oferts per CIRO SPORT, les seves marques registrades i altres empreses validades per CIRO SPORT.

 

2.2.2.- CIRO SPORT es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancelar o restringir el Contingut o els Serveis del Lloc Web, els seus vincles o l'informació obtinguda a través d'ell, sense necessitat de previ avís.

2.3 Condicions generals d'ús.

2.3.1.- L'informació continguda al Lloc Web i els productes i serveis oferts a través d'ell estan destinats, principalment, a persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb residència a Espanya i/o l'Unió Europea i/o que accedeixin des d'Espanya i/o l'Unió Europes, CIRO SPORT declina tota responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de l'accés efectuat des de jurisdiccions on la distribució o ús de dits elements poguessin ésser contraris a la normativa existent en aquell país.

2.3.2.- Els Continguts i Serveis oferts a través d'aquest Lloc Web estan destinats al seu ús per persones majors d'edat. Queda prohibida la compra de productes a menors d'edat sense el consentiment dels seus responsables legals. De les compres efectuades per menors falsejant dades en respondran els seus responsables legals segons la legislació espanyola i europea.

2.3.3.- L'accés al Lloc Web implica l'acceptació per l'USUARI de les condicions de tractament de les seves dades de caracter personal que es descriuen en la Política de Privacitat. En tot cas, l'USUARI podrà desistir d'accedir als Continguts o donar-se de baixa als Serveis.

2.3.4.- CIRO SPORT obté els Continguts inclosos al Lloc Web de fonts considerades com a fiables. No obstant, no es pot garantir que en tot moment sigui exacta, completa i actualitzada. Per això, CIRO SPORT declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a l'informació continguda en aquest Lloc Web.

2.3.5.- Tot i que CIRO SPORT fa tots els esforços que són raonables per què els Continguts i Serveis oferts a través del Lloc Web es trobin disponibles permanentment, l'USUARI ha de tenir en compte que poden existir interrupcions o limitacions d'accés o d'ús derivades de fets accidentals i imprevistos o de la realització d'accions necessàries per realitzar operacions de millora, manteniment o anàlogues.

2.3.6.- El cost de línia telefònica que generi per l'USUARI l'ús del Lloc Web i qualsevol altra despesa diferent del simple accés a aquest i la seva posada a disposició dels USUARIS, correran exclusivament per compte d'aquests.

2.3.7.- L'accés a determinats Continguts o l'ús de certs Serveis del Lloc Web poden fer necessari que l'USUARI hagi de descarregar al seu equip aplicacions informàtiques. Això es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, sense que es pugui exigir a CIRO SPORT responsabilitat alguna derivada de dites accions.

2.3.8.- A l'accés dels Continguts i ús dels Serveis oferts a través d'aques Lloc Web, l'USUARI queda sotmès a les següents normes:

a) No es podran realitzar usos que lesionin o danyin els drets o interesos de CIRO SPORT o de qualsevol marca registrda i/o dominis propietat de la mateixa, d'altres USUARIS i de tercers; en especial, drets de propietat intelectual, industrial o anàlegs.

b) No es podran realitzar activitats que resultin contràries a la Llei, la moral, l'ordre públic o les bones costums generalment acceptades.

c) Només es podrà accedir a través de la interfície posada a disposició de l'USUARI per CIRO SPORT en aquest Lloc Web. Queda prohibit l'accés per mitjans diferents.

d) L'USUARI ha d'actuar sense falsejar la seva identitat o suplantar la d'un tercer.

e) Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que portin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o malmetre el funcionament de qualsevol aplicació, equip informàtic o sistema de telecomunicacions.

f) L'USUARI no podrà realitzar activitats que danyin, deteriorrin o inutilitzin el Lloc Web, els seus Continguts o Serveis i els equips, sistemes i xarxes que els hi donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als que no tinguin accés, ni interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l'ús dels serveis per altres USUARIS.

g) L'USUARI no podrà copiar, modificar, eliminar o manipular els símbols existents al Lloc Web que reflecteixin drets de propietat intelectual o industrial de CIRO SPORT o de qualsevol marca registrada pertanyent a dita empresa, així com dels seus dominis, dels de tercers o dels dispositius tècnics establerts per l'identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests de ninguna manera.

 

2.4.- Condicions especials de participació als espais d'opinió.

2.4.1. La participació de l'USUARI en qualsevol dels espais d'opoinió exisents en aquews Lloc Web és lliure i voluntària. Dita participació estarà subjecta a les condicions generals esmentades a l'apartat anterior i, a més, a les que es relacionin a continuació, que l'USUARI accepta pel simple fet de participar als espais d'opinió:

 • No es podrà acusar o fustigar a altres usuaris ni a tercers.
 • Qualsevol intervenció a l'espai d'opinió ha de realitzar-se amb respecte i educació. Queden prohibits els insults, expresisons racistes, xenòfobes o discriminatòries.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que es puguin considerar informació secreta o confidencial i no hagin de ser difosos.
 • Queda prohibit l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries de qualsevol mena, directes o indirectes, des d'un USUARI a altres USUARIS o a tercers, de missatges no slicitats a una pluralitat indeterminada de persones o a llistes de distribució i l'enviament de missatges en cadena.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que lesionin els bens, drets o interesos de CIRO SPORT, les seves marques i dominis registrats, altres USUARIS o tercers, que infringeixin la legislació vigent, que puguin suposar un risc per la salut física o psíquica d'altres USUARIS o de tercers, que siguin inexactes, falsos, ambigus o exagerats, que introdueixin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes, actituts o idees descriminatòries per raó de sexe, raça, religió, opinió, creences, edat o condició que incloguin informació violenta, pornogràfica, obscena, delictiva o degradant.
 • Queda prohibida la difusió de missatges que introdueixin o puguin induir a altres USUARIS o a tercers a un estat inacceptable d'ansietat o temor o que incitin a participar o desenvolupar activitats perilloses, de risc, nocives, il·legals o inmorals.
 • Queda prohibit l'enviament de missatges que lesionin drets de propietat intelectual o industrial o que violin secrets empresarials pertanyents a tercers.
 • Queden prohibits els missatges amb contingut que lesioni els drets a l'honor, a l'intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones o la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Queda prohibit l'enviament de missatges que, per les seves característiques (format, extensió, etc.) provoquin dificultats en el normal funcionament del Servei. En concret, no està permesa l'utilització de qualsevol codificació que provoqui la repetició de missatges, així com qualsevol altra acció anàloga que interfereixi en el funcionament del Lloc Web.
 • Queda prohibit l'enviament de missatges que, directa o indirectament, insultin, menyspreïn o danyin l'imatge, els serveis o productes de CIRO SPORT.

2.4.2 Sense perjudici del deure de cumplir les normes obligatòries esmentades, tots els usuaris dels espais d'opinió hauran de tenir en compte les següents recomenacions:

 • L'USUARI s'eforçarà en no tractar d'imposar la seva opinió pròpia com a única vàlida ni menystenir les opinions dels demés.
 • Les imatges i arxius que s'enviïn com adjunts han de tenir un tamany adequat per ser correctament visualitzats a l'espai d'opinió i han de respectar la normativa corresponent tant a la propietat intelectual, com infustrial i/o de patents i marques.

2.5.- Condicions especials per la ressolució de consultes i preguntes.

La formulació de consultes i preguntes per l'USUARI a través de qualsevol de les seccions existents en aquest Lloc Web és lliure i voluntària. En el cas que l'USUARI realitzi una consulta o pregunta, quedarà subjecte a les condicions que es relacionen a continuació:

 • Les consultes i preguntes formulades i la resposta que a elles es dongui podran ser publicades al Lloc Web, o i que CIRO SPORT es reserva la facultat de publicar només aquelles que consideri més interesants o que estimi que poden satisfer les necessitats d'un major número d'USUARIS.
 • Amb objecte de proporcionar la millor solució possible, les consultes i preguntes podran ser comunicades a altres plataformes i programes d'ajuda, titularitat de terceres entitats, així com a centres experts, associacions i col·laboradors de CIRO SPORT i publicades als Llocs Web de dites entitats. CIRO SPORT no es fa responsable de les condicions específiques que aquestes tinguin establertes per la solució de consultes i preguntes.

3.- Responsabilitats

3.1.- L'USUARI reconeix que l'utilització d'aques Lloc Web i dels seus Continguts i Serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsailitat. En concret, a títol merament enunciatiu, CIRO SPORT no assumeix ninguna responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat en el funcionament del Lloc Web, els seus Serveis i Continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per la que el Lloc Web serveixi als objectius de l'USUARI.
 • L'infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intelectual o industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
 • L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pugués provocar danys al sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. Correspon a l'USUARI, en tot cas, disposar d'eines adequades per la detecció i desinfecció d'aquests elements.
 • L'accés fraudulent als Continguts o Serveis per tercers no autoritzats, o en el seu cas, l'intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguessin realitzar.
 • L'exactitut, veracitat, actualitat i utilitat dels Continguts i Serveis oferts i l'utilització posterior que d'ells en faci l'USUARI.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés al Lloc Web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per un cas fortuit o de força major.

3.2.- CIRO SPORT no té el deure de controlar l'utilització que facin els USUARIS dels Continguts o Serveis, la seva identitat o l'exactitut o veracitat de les dades o informacions que facilitin. El mode d'utilització dels Continguts i Serveis i l'informació que es publiqui o rtansmeti és de l'exclusiva responsabilitat de l'USUARI, qui assumeix el deure d'indemnitzar els danys que produeixi a CIRO SPORT, a d'altres USUARIS o a tercers, inclosos els honoraris d'advocats i procuradors, o d'altres professionals, derivats de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, per l'incumpliment del present Avís Legal o qualsevol altra norma aplicable.

En especial, en l'ús dels espais d'opinió i altres espais anàlegs, s'ha de tenir en compte que els missatges expressen únicament l'opinió de l'USUARI que els remet, que és l'únic responsable. CIRO SPORT no es fa responsable del contingut dels missatges enviats pels USUARIS.

3.3.- CIRO SPORT es reserva la potestat de denegar discrecionalment a qualsevol USUARI l'accés a aquest Lloc Web o als Serveis o Continguts oferts en ell si existeixen indicis de que aquell els utilitzarà en contra del present Avís Legal. Es realitzarà sense necessitat d'advertència prèvia i sense que CIRO SPORT assumeixi responsabilitat alguna per dita decisió, ni davant l'intereressat ni davant de tercers.

3.4.- El Lloc Web podrà disposar dels mitjans tècnics oportuns per controlar que no es produeixi la difusió de continguts il·legals, que lesionin els bens, drets o interessos de CIRO SPORT o de terceers o que vulnerin el present Avís Legal.

3.5.- Qualsevol usuari podrà denunciar a CIRO SPORT una infracció d'aquest Avís Legal o de les restants condicions que siguin aplicables a través de la direcció d'e-mail que es trobi publicada al Lloc Web per Atenció al Client. No obstant, CIRO SPORT no estarà obligat a atendre dita reclamació si creu que la vulneració no s'ha produït o que, havent-se produït, està excepcionalment justificada per les circumstàncies en concret.

3.6.- CIRO SPORT es reserva la facultat de reclamar judicialmtn contra tots aquells USUARIS que, per ells mateixos o a través de tercers, realitzin accions prohibides en aquest Avís Legal.

4.- Ús de vincles o enllaços (links).

4.1.- L'USUARI que vulgui introduir enllaços a aquest Lloc Web haurà de cumplir les següents condicions:

a) No podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Lloc Web o permetin visualitzar-lo a través de direccions d'Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Web, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un actge de comparació o imitació desleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de CIRO SPORT i les seves marques i/o dominis registrats, dels seus clients o preoveïdors o es faci de qualsevol altre mode que estigui prohibit per la llei.

b) Des de la pàgina que realitzi l'enllaç, no podrà efectuar-se cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre CIRO SPORT, sobre la qualitat dels seus productes o serveis o sobre els seus clients, proveïdors o empleats.

c) El remitent no podrà utilitzar la marca ni signes distintius de CIRO SPORT ni les seves marques i/o dominis registrats dins la seva pàgina Web, exceptuant els casos en que sigui autoritzat expressament per CIRO SPORT; per solicitar autorització de l'ús de les marques i logotips pertanyents a CIRO SPORT, ha d'enviar-se un correu electrònic a joaquim@cirosport.com amb la sol·licitut, indicant totes les dades personals del remitent i les circumstàncies i/o suports en les que es desitjaria utilitzar-los. En cap cas podran utilitzar-se sense comptar amb una autorització per escrit per part de CIRO SPORT.

d) La pàgina que estableixi un enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà disposar de o enllaçar amb continguts ilícits, nocius, contraris a la moral i a les bones costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea de que CIRO SPORT o les seves marques donen suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequades en relació amb l'activitat desenvolupada per CIRO SPORT i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s'estableixi l'enllaç.

4.2.- Links inclosos al Lloc Web de CIRO SPORT:

CIRO SPORT no es fa responsable del contingut de les pàgines Web no pròpies a les que es poden accedir mitjançant vincles o enllaços existents a aquest Lloc Web. CIRO SPORT no recomana ni garanteix la qualitat o exactitut de l'informació obtinguda per o a través dels vincles esmentats, ni es responsabilitza de ninguna pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús, o de l'informació obtinguda a través d'ells, de l'interrupció en el servei, ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal a la Web de destí. CIRO SPORT recomana la lectura detinguda dels avisos legals, les condicions d'ús i la política de privacitat d'aquests llocs.

5.- Propiedad industrial e intelectual.

5.1.- Tots els Continguts i Serveis d'aquest Lloc (texts, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, software, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi de font, etc.), així com les marques i demés símbols distintius són propietat de CIRO SPORT o de tercers dels que CIRO SPORT posseeix llicència per utilitzar, no adquirint l'usuari cap facultat sobre ells ja sigui per la simple utilització del Lloc, o de qualsevol dels seus programes que CIRO SPORT, a través de les seves marques, posi a disposició dels seus clients pel disseny de la seva roba esportiva.

Qualsevol ús indegut de dits elements per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d'aquest podrà ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals. Els drets de propietat intelectual i industrial han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, assumint l'USUARI l'exclusiva responsabilitat que pugui derivar-se de dita utilització.

5.2.- L'USUARI haurà d'abstenir-se de:

a) Reproduir, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts d'aquest Lloc Web, i els símbols distintius en ell inclosos, salvant els casos contemplats a la llei o exprèssament autoritzats per CIRO SPORT.

b)Reproduir, distribuir, comunicar públicament, descompilar, modificar o posar a disposició de tercers el software o les bases de dades existents a aquest Lloc Web.

5.3.- S'exceptua del previst a l'apartat anterior l'utilització o reproducció de continguts que sigui exprèssament autoritzada per CIRO SPORT als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com la descàrrega, còpia o impressió dels continguts d'accés lliure i gratuït existents en aquest Lloc Web per ús personal i privat.

5.4.-En qualsevol cas, queden prohibides les descàrregues massives de continguts o bases de dades, tant si es realitzessin de mode manual com a través de programes informàtics dissenyats amb dita finalitat (spider software o anàlegs).

5.5.-Llevat que una altra cosa s'hagués pactat expressament pel cas concret, el fet de que l'USUARI faciliti o inclogui un contingut en qualsevol Lloc Web propietat de CIRO SPORT implicarà la concessió automàtica d'una llicència gratuïta a dita empresa, no exclusiva, sense límit temporal i mundial per reproduir, publicar, comunicar públicament, transmetre, en tot o en part, dit contingut en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia. Aquesta llicència caducarà en el moment en que l'Usuari elimini voluntàriament del Servei dit contingut. L'únic responsable de que aqeusts continguts no resultin contraris a la Llei o perjudiquin drets o interessos de CIRO SPORT o tercers serà l'USUARI, qui s'obliga a mantenir indemnes als perjudicats.

6.- Nul·litat parcial i renúncia.

Si alguna de les clàusules del present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, la resta mantindran plenament la seva vigència i validesa.

La renúncia per CIRO SPORT a exercir qualsevol de les facultats que li reconeix el present Avís Legal no impedirà que posteriorment pugui invocar-les davant qualsevol altre incumpliment.

7.-Llei aplicable i Jurisdicció.

7.1.-L'usuari es compromet a fer un ús correcte d'aquest Lloc Web en conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les demés condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas, puguessin ser d'aplicació.

7.2.-El present Avís Legal es regeix per la legislació catalana i española, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i cumpliment.

Close

Ciro Sport s.l
Pol. Ind. Can magarola C.Congost 16, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Telf: +34 935 795 021

Menú principal